Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti
Kredenc Studio s.r.o.
se sídlem Lovčice 251, 686 39 Lovčice
identifikační číslo: 09424776
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118985
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.kredencstudio.cz
(dále jen „prodávající“)

  

Společnost Kredenc Studio nabízí nábytek a spotřebiče. Kvůli různým druhům zboží, které společnost nabízí jsou stanoveny specifické reklamační a záruční podmínky pro nábytek a specifické reklamační a záruční podmínky pro spotřebiče. 

  

NÁBYTEK

 

 1. OBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Povinnost kupujícího

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách (nejpozději do 14 dnů).

Reklamaci je možné podat e-mailem na adresu info@kredencstudio.cz.

1.1.1 Nutné podklady pro reklamaci:

 • číslo faktury,
 • co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,
 • fotografie poškozeného zboží.

1.2 Povinnost prodávajícího

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace se všemi nutnými podklady a o výsledku vyrozumí reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající písemně vyrozuměl kupujícího o rozhodnutí reklamace.

Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.

Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ)

3.1 Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen ihned, (nejpozději však do 3 dnů), podat písemnou zprávu na e-mailovou adresu našeho projektu Kredenc Studio. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Při nesouladu zboží se smlouvou doporučujeme zachovat co nejvíce originálního obalového materiálu a nesundávat ochranné fólie ze zboží.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

3.2 Záruční podmínky

3.2.1 Délka záruky je 6 měsíců, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka na jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

3.2.2 Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo po předchozí dohodě odešle zboží na adresu zákazníka.

3.2.3 Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

3.2.4 Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

 • nedodání veškerých nutných podkladů pro uplatnění reklamace kupujícím,
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím,
 • poškozením zboží živly,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití,
 • poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly příslušného dopravce.

 

3.3 Práva plynoucí ze záruky

3.3.1 Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • u oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

4. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V takovém případě může kupující od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. V ostatních případech je možné odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených odstavců týkajících se reklamace.

 

4.1 Nutné podklady pro vrácení zboží:

 • číslo účtu, na který si kupující přeje zaslat vratnou částku.

Kupující nemůže vrátit zboží nebo odstoupit od smlouvy skrze reklamaci zboží, u kterého je vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi, tedy že je jedinečné (obsahuje specifickou úpravu).

Při vrácení zboží je kupující povinen zajistit dopravu zboží zpět k prodávajícímu přes kvalifikovaného dopravce a zboží dostatečně zabalit proti poškození. Kupující by měl pro případ poškození při přepravě pořídit dokumentaci (fotografie) stavu zboží před odesláním zpět prodávajícímu.

 

4.2 Povinnost prodávajícího

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu zboží a také náklady na dopravu pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Pokud kupující vrací pouze část z většího množství objednaného zboží, má prodávající právo vrátit pouze poměrnou část nákladů na dodání zboží. A to v případě, že by náklady na dodání byly nižší, pokud by bylo zákazníkovi doručováno jen zboží, které bylo vráceno, a ne zboží, které si zákazník ponechal (např. kvůli hmotnosti balíku).

Prodávající má možnost vrátit kupní cenu i jiným než přijatým způsobem, ale pouze tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  

SPOTŘEBIČE

Jindřich Valenta – Concept
Vysokomýtská 1800
565 01 Choceň
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 11786
(dále jen "dodavatel")

  

5. OBECNÉ PODMÍNKY

5.1 Povinnost kupujícího

Reklamaci zboží značky Concept je možné uplatnit v servisním středisku osobně (adresa níže), nebo je možné jej zaslat poštou / přepravní službou. Předání reklamace od kupujícího k dodavateli jde k tíži kupujícího (zboží nesmí být zasláno na dobírku). Při reklamaci je nutno zboží řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho případné přepravě do servisního střediska, není-li zboží předáváno osobně. Pro uplatnění záruky je zapotřebí prokázat nákup zboží na našem e-shopu fakturou. Zároveň s reklamací kupující sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.

K doručení zboží není nutné použít originální obal.

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně od dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách (nejpozději do 14 dnů).

5.1.1 Nutné podklady pro reklamaci:

 • faktura s výčtem položek,
 • co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,
 • v případě velkých spotřebičů prodávající, model a sériové číslo výrobku, datum nákupu,
 • v případě poškození zboží při přepravě - fotografie obalu, ve kterém bylo zboží doručeno.

Opravené zboží je možné převzít osobně na adrese servisního střediska nebo Vám bude odesláno přepravní společností. Pozáruční opravy budou odeslány poštou nebo přepravní společností na dobírku.

 

Pro uplatnění reklamace pokračujte ZDE

Servisní středisko My-Concept.cz
Vysokomýtská 1800
565 01 Choceň
Pardubický kraj

 

5.2 Povinnost dodavatele

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nebo servisní středisko vyřizující reklamaci se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

  

6. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ)

7.1 Všeobecná ustanovení

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí spotřebitelem. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba delší, lze právo z vad zboží uplatnit v této záruční době.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

 

7.2 Záruční podmínky

7.2.1 Délka záruky je 24 měsíců a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

7.2.2 Reklamaci zboží uplatňuje kupující u dodavatele, případně u kteréhokoliv z autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam je součástí balení zboží.

7.2.3 Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.

7.2.4 Při reklamaci zboží je nutno zboží řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho případné přepravě do autorizovaného servisního střediska, není-li zboží předáváno osobně.

7.2.5 Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi zboží.

7.2.6 Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.

7.2.7 Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

7.2.8 Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):

 • nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu zboží, které jsou uvedeny v návodu k obsluze zboží,
 • k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo nesprávnou instalací,
 • k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby, k závadě došlo při živelné události,
 • k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze, včetně závad způsobených vodními a jinými usazeninami,
 • ke změně barvy topných ploch nebo poškrábání ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým používáním,
 • se jedná o vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,
 • uplyne životnost některých součástí zboží, např. akumulátorů, žárovek atd.

7.2.9 Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu se zbožím (dárky, propagační předměty apod.).

  

7.3 Vyřízení reklamace:

 • jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
 • není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek na výměnu zboží nebo jeho součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady,
 • jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu zboží nebo jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného zboží, má spotřebitel právo zboží vrátit (odstoupení od smlouvy),
 • právo na dodání nového zboží (výměnu) nebo výměnu součásti zboží má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy),
 • nedojde-li k vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodáno nové zboží bez vad, vyměněna součást zboží nebo zboží opraveno, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže,
 • dodavatel, autorizované servisní středisko či jimi pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu zboží potřebná, k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel nebo autorizované servisní středisko vyřizující reklamaci se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě,
 • při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím,
 • spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí zboží, které byly vyměněny v rámci opravy zboží.

 

V Lovčicích dne 1. 4. 2020

Menu
Zavřít
Košík
Zavřít
Zpět
Účet
Zavřít